Separovaný zber

Zaisťujeme pravidelný aj individuálny zvoz separovaných zložiek komunálneho odpaduz miest, obcí a podnikateľských subjektov. Disponujeme vlastnými triediacimi linkami, ktoré zabezpečia záverečné dôkladné dotriedenie pred konečným zhodnotením materiálov zo separovaného zberu.

V prevažnej väčšine sú na stanoviskách separácie umiestnené kontajnery pre separovaný zber využiteľných zložiek z komunálnych odpadov s týmto druhovým rozlíšením.

Modrý kontajner je určený na zber papieru. Patrí do neho:

- neznečistený suchý papier

- papierové krabice

- noviny, časopisy

- knihy, zošity

- čistý obalový papier

- kancelársky papier

Žltý kontajner je určený na zber plastu. Patrí do neho:

- PET fľaše

- čisté plastové nádobky od domácej kozmetiky a chémie

- plastové fólie

- igelitové tašky

- drobné plastové výrobky a obaly

Zelený kontajner je určený na zber skla. Patrí do neho:

- biele a farebné fľaše od nápojov

- veľké sklenené črepy

- tabuľové sklo

- sklenené fľaše

Hnedý kontajner je určený na zber biologicky rozložiteľných odpadov. Patrí do neho:

- tráva a zbytky rastlín

- zbytky ovocia a zeleniny

- kávový a čajový odpad

- piliny a drevená štiepka z vetiev stromov a kríkov

- zemina z kvetín

 

Ďakujeme, že triedite odpad a prispievate tak k zlepšeniu životného prostredia.