Ostatné odpady

 

Zabezpečujeme zber, zvoz a zneškodnenie ostatných odpadov pre mestá, obce, firmy, živnostníkov a občanov.

Biologicky rozložiteľný odpad

Biologický odpad je odpad zo záhrad a parkov, potravinový a kuchynský odpad z domácností, reštaurácií, stravovacích a maloobchodných zariadení a porovnateľný odpad z potravinárskych závodov, ktorý v sebe viaže živiny, ktoré môžeme vo forme kompostu navracať späť do prírody. Triedením bioodpadu znížite náklady na zvoz a odstránenie zmesového komunálneho odpadu a prispejete ku zlepšeniu životného prostredia.

Patrí sem tráva, zbytky ovocia a zeleniny, kávový a čajový odpad vrátane filtrov, zbytky rastlín, piliny, drevná štiepka z vetiev stromov a kríkov, zemina z kvetov, popadané ovocie, ...

Do bioodpadu nepatria odrezky mäsa, kosti, zbytky z jedla (gastroodpad), uhynuté zvieratá, sáčky z vysávača, plienky a všetky ďalšie biologicky nerozložiteľné odpady.

Drobný stavebný odpad

Drobným stavebným odpadom sú odpady z bežných udržiavacích prác ak si ich vykonáva priamo fyzická osoba v rozsahu do 1 m3 na jednu fyzickú osobu. Nespadajú sem prípady ak tieto práce vykonáva pre občana firma. V takomto prípade zodpovedá za stavebný odpad táto firma. Podrobnosti o nakladaní s drobnými stavebnými odpadmi musí mať obec upravené vo všeobecne záväznom nariadení.

Vo všeobecnosti sa jedná napr. o odpad, ktorý vzniká pri rôznych opravách fasády, opravách alebo výmene strešnej krytiny, dverí, okien, obkladov, podláh, údržby technického alebo energetického vybavenia stavby, výmeny kuchynských liniek, vaní, vstavaných skríň, maliarskych a natieračských prácach.

Ak stavebný odpad nespĺňa definíciu drobného stavebného odpadu, mala by si fyzická osoba v súčinnosti s príslušnou obcou zabezpečiť zber a prepravu stavebných odpadov na vlastné náklady.

 

Gastroodpad

Gastroodpad je odpad z reštaurácií, kuchýň a potravinárskych prevádzok.

Patria sem zbytky z jedál, potraviny, ktoré sú už nevhodné na konzumáciu, tepelne spracované mäso, všetky potraviny bez obalov, usadeniny kávy a čaju, zbytky ovocia a zeleniny. Tieto sú ďalej využívané v kompostárňach a v bioplnynových staniciach.

Nepatria sem obaly od potravín, fólie, mikroténové sáčky a rukavice, hubky a drôtenky na umývanie, tekuté a veľmi mastné potraviny, surové mäso a uhynuté zvieratá, kosti, jednorazové riady, špáradlá a špajle, ...

Ďakujeme, že triedite odpad a prispievate tak k zlepšeniu životného prostredia.