Račianske Hody

25. mája 2018 –

Dňa 5. a 6. mája 2018 sa v MČ Rača konali Račianske hody. Po dohode so starostom Rače p. Pilinským a predstaviteľmi MČ Rača (p. Juskovou a p. Pauloviczovou) sa rozhodlo, že v zmysle hierarchie nakladania s odpadmi aj MČ Rača chce prispieť k minimalizácii odpadov končiacich v spaľovni odpadov alebo na skládke odpadov. Preto sa v priestoroch amfiteátra uskutočnil pilotný projekt minimalizácie a triedenia odpadu, kde bolo rozmiestnených 6 kontajnerových státí na papier, plasty a bioodpad + 30 trojičiek-trojnožiek rovnako na plasty, papier a bioodpad. Účelom celého projektu bolo poukázať návštevníkom a obyvateľom Rače, že aj na takom podujatí, akým sú hody, sa dá nakladať s odpadom šetrne a že všetko má svoj zmysel. Tento projekt „Zelená Rača“, ako ho usporiadatelia nazvali, sa stretol s veľkým porozumením účastníkov hodov. Z celkovo vyprodukovaných 670 kg odpadov za dva dni, sa podarilo vyseparovať 410 kg bioodpadu (keďže aj riad a tácky v stánkoch boli kompostovateľné), 80 kg plastov, 110 kg papiera a len 70 kg zvyšného odpadu. Po úspešnom zhodnotení výsledkov projektu sa MČ Rača rozhodla, že bude na obdobných akciách riešiť problematiku odpadov rovnako ako na hodoch a pôjde po vzore ostatných podujatí a festivalov na Slovensku, kde je zavedený separovaný zber odpadov už niekoľko rokov. Vysoko pozitívne musím zhodnotiť spoluprácu MČ Rača pri organizácii projektu „Zelená Rača“ a pevne verím, že takýto projekt bude námetom aj pre možné ďalšie podujatia v rámci Bratislavy a Slovenska.

RNDr. Peter Krasnec, PhD., konateľ AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.