Ochrana údajov

Autorské práva

Vlastníkom a prevádzkovateľom internetových stránok www.avesk.sk je spoločnosť AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o., so sídlom Osvetová 24, Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd: Sro, vložka: 40469/B, IČ: 36 357 064, DIČ: 2022183515, ktorá je v súlade so zák. č. 121/2000 Zb., autorským zákonom, oprávnená vykonávať majetkové práva k týmto internetovým stránkam (ďalej len "Prevádzkovateľ").

Prevádzkovateľovi náležia všetky autorské práva k celému obsahu, ktorý Prevádzkovateľ umiestňuje na stránkach www.avesk.sk, vrátane textu, designu stránok, technických náčrtov, grafiky, všetkých vyobrazení na týchto stránkach, tak aj k výberu a spôsobu usporiadania súborov obsiahnutých na týchto stránkach.

Práva a povinnosti Prevádzkovateľa a užívateľov pri používaní týchto stránok sa riadi týmito Pravidlami. Tieto pravidlá sa vzťahujú na všetky osoby, ktoré navštívia tieto stránky (ďalej len "Užívatelia"). Užívateľ vyjadrí súhlas s týmito Pravidlami tým, že vstúpi na ktorúkoľvek z www stránok Prevádzkovateľa alebo akýmkoľvek spôsobom využije akúkoľvek informáciu umiestnenú v rámci www stránok Prevádzkovateľa.

Zverejnenie akýchkoľvek údajov či informácií na stránkach www.avesk.sk, s výnimkou tohto dokumentu, nemá povahu žiadneho právneho úkonu, ak v jednotlivých prípadoch výslovne nebude stanovené inak.

Ochrana dát

Zhromažďované informácie a ich využitie

Prístup na stránku www.avesk.sk môže byť zo strany Prevádzkovateľa podmienený poskytnutím niektorých osobných údajov Užívateľa v zmysle zák. č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov a prípadne aj iných zákonov, v platnom znení. V takom prípade bude Prevádzkovateľ s týmito údajmi nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi.

Odovzdávanie osobných údajov

Prevádzkovateľ spolupracuje so spoločnosťami, ktoré mu poskytujú rôzne služby. Tieto spoločnosti, ak sú k tomu oprávnené, môžu nakladať s osobnými údajmi Užívateľov, pričom s týmito informáciami pracujú len pri plnení svojich povinností a nesmú ich použiť na iný účel. Prevádzkovateľ nepredáva, neprevádza a neposkytuje osobné údaje tretím stranám.

Prevádzkovateľ si však vyhradzuje právo použiť alebo odovzdať akýkoľvek údaj, ktorý bude potrebný k naplnenie právnych predpisov, k ochrane integrity siete, na splnenie požiadavky Užívateľa alebo pri súdnom vyšetrovaní a vyšetrovaní vo verejnom záujme.

Pokiaľ si Užívateľ želá opraviť osobné údaje, ktoré o ňom Prevádzkovateľ má, môže ho o to požiadať na poštovej adrese uvedenej na stránke Dôležité kontakty.

Kódy tretích strán

Na tomto webu používame kódy od spoločnosti Google, ktoré nám pomáhajú analyzovať správanie návštevníkov webu.

Universal Analytics

Tieto stránky využívajú službu Universal Analytics (Google Analytics), poskytovanou spoločnosťou Google, Inc. (ďalej len "Google"). Služba Universal Analytics používa súbory "cookies", ktoré sú textovými súbormi ukladané do vášho počítača, umožňujúce analýzu spôsobu užívania tejto stránky jej užívateľmi. Informácie vygenerované súborom cookie o užívaní stránky, (vrátane vašej IP adresy) budú spoločnosťou Google prenesené a uložené na serveroch v Spojených štátoch.

Google bude využívať tieto informácie na účely vyhodnocovania používania stránky a vytvárania správ o jej aktivite, určených pre jej prevádzkovateľa a pre poskytovanie ďalších služieb týkajúcich sa činností na stránke a používania internetu vôbec . Google môže tiež poskytnúť tieto informácie tretím osobám, ak to vyžaduje zákon alebo ak budú takéto tretie osoby spracovávať tieto informácie pre Google. Google nebude spájať vašu IP adresu s akýmikoľvek inými dátami, ktoré má k dispozícii. Používaním tejto stránky súhlasíte so spracovaním údajov o vás spoločnosťou Google , a to spôsobom a na účely uvedené vyššie .

Detailné informácie o Google Analytics a ochrane osobných údajov nájdete na http://www.google.com/intl/cs/privacy/privacy-policy.html.

Ak chcete zabrániť sledovaniu , môžete inštalovať doplnok do vášho webového prehliadača (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

Cookies

Webové stránky www.avesk.sk využívajú súbory cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom PC, tabletu alebo smartphonu. Niektoré z týchto súborov sú nevyhnutné pre optimálne fungovanie stránok, iné nám pomáhajú webové stránky analyzovať alebo nám umožňujú zabezpečiť lepší užívateľský zážitok (zapamätať si užívateľa a usporiadať obsah stránok podľa jeho preferovaných záujmov, čo vedie k uľahčeniu prehliadania stránok používateľom).

Tieto stránky používajú ako dočasné súbory cookies, ktoré sú uložené v zariadení používateľa len po dobu trvania relácie, tak trvalé súbory cookies, ktoré zostávajú uložené v zariadení používateľa v závislosti na nastavenej dobe existencie konkrétneho súboru cookie.

Cookies použité na stránkach

Google Analytics - analytické účely

Google Analytics je analytický nástroj spoločnosti Google, ktorý pomáha majiteľom webových stránok a aplikácií porozumieť, akým spôsobom návštevníci stránky a aplikácie využívajú. Môže používať balík súborov cookies na zhromažďovanie informácií a vytváranie prehľadov o používaní webových stránok bez toho, aby sa spoločnosť Google dozvedela akékoľvek osobné identifikačné údaje jednotlivých návštevníkov.

Okrem vytvárania prehľadov o štatistike využitie webových stránok možno Universal Analytics spoločne s niektorým zo súborov cookie použiť na zobrazenie relevantnejších reklám v službách Google (napr. vyhľadávanie Google) a na webe.

Ďalšie informácie o súboroch cookie služby Analytics a ochrane osobných údajov.

Nastavenia (odstránenie) cookies

Cookies sú vo väčšine prehliadačov v predvolenom nastavení povolené. Ak nechce používateľ cookies používať alebo ak chce, aby internetový prehliadač použitie cookies oznámil, musí vykonať potrebné nastavenia vo svojom internetovom prehliadači. Viac informácií o tom, ako zapnúť a vypnúť súbory cookies a ako ich odstrániť, nájdete v pomocníkovi vo vašom prehliadači.

Nastavenie zákazu použitia cookies môže znamenať obmedzenie alebo nedostupnosť niektorých funkcionalít týchto stránok.

Odkazy na iné stránky

Na stránkach www.avesk.sk sú uvedené odkazy na stránky, nad ktorými nemá Prevádzkovateľ kontrolu. Ak Používateľ navštívi niektorú z týchto stránok, mal by sa zoznámiť s ich zabezpečením ochrany osobných údajov. Prevádzkovateľ nenesie akúkoľvek zodpovednosť za postupy a politiku iných spoločností.

Zmeny v politike ochrany osobných dát

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo akokoľvek a kedykoľvek meniť svoju politiku ochrany osobných dát, pričom aktuálny stav bude vždy umiestnený na týchto stránkach.

Správanie Užívateľov

Pri používaní týchto stránok Užívateľ nesmie zasahovať do bezpečnosti týchto stránok, nemôže tieto stránky využívať na prenášanie škodlivých súborov a snažiť sa preniknúť do verejne neprístupných miest týchto stránok. Užívateľ je tiež povinný ctiť autorské práva Prevádzkovateľa k týmto stránkam.

Zodpovednosť a právna príslušnosť

Prípadné riziká plynúce Užívateľovi z používania týchto stránok, sú úplne na Užívateľovi a Prevádzkovateľ za ne nenesie žiadnu zodpovednosť. Všetky spory vzniknuté v súvislosti s využívaním týchto stránok budú prerokovávané miestnym príslušným súdom v Slovenskej republike a v súlade so zákonmi Slovenskej republiky.

Ustanovenia týchto podmienok, ktoré sa z akéhokoľvek dôvodu stanú nevymáhateľné, budú považované za oddeliteľné od zostávajúcich dohôd a na ich platnosť a vymáhateľnosť nebudú mať vplyv.

Prehlásenie o prístupnosti

Prevádzkovateľ www stránok vyhlasuje, že tieto stránky sa snažia o maximálnu prístupnosť obsahu i všetkých svojich funkčností pre všetkých užívateľov internetu.

Obsahová stránka prezentácie je vytvorená HTML 5, vizuálna stránka prezentácie využitím CSS3.

Pri tvorbe týchto webových stránok bolo prihliadané na metodický pokyn MIČR vyhlášky č. 64/2008 Zb. (vyhláška o prístupnosti), k hlavným normám WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines 2.0, z 11. 12. 2008), s dôrazom na splnenie pravidiel úrovne A, a na metodické pokyny projektu "Blind Friendly Web 2.3" Zjednotenej organizácie nevidomých a slabozrakých ČR (z 31. 3. 2005).

Odporúčané rozšírenie prehliadača

Vo formáte PDF ponúkame niektoré dokumenty a doplňujúce informácie, ktoré sú príliš rozsiahle a je vhodné ich stiahnutie. Pre zobrazenie týchto dokumentov je potrebné mať nainštalovaný prehliadač Adobe Reader, ktorý je zadarmo k stiahnutiu na stránkach spoločnosti Adobe Systems, Inc.

Časť dokumentov je zverejnená v niektorom z formátov aplikácií Microsoft Office. Pre všetky tieto formáty je na stránkach spoločnosti Microsoft k dispozícii prehliadač, ktorý si môžete zadarmo stiahnuť a nainštalovať na Váš počítač, prípadne si môžete zadarmo stiahnuť kancelársky balík Open Office.

Informácie o autorovi webu

WWW stránky realizovala a spravuje internetová agentúra FG Forrest, as (www.fg.cz).

Prezentácia / portál je prevádzkovaný (-a) na publikačnom systéme Edee CMS. V prípade otázok alebo nájdení technických problémov je možné kontaktovať autorov e-mailom na info+www.avesk.sk@fg.cz.